Przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów oraz osób reprezentujących kontrahentów i osób do kontaktu „Fundacja Fiducia” POBIERZ TUTAJ

Dbając o przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych naszych partnerów biznesowych:

 1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych osób występujących w roli:

jest Fundacja „FIDUCIA” z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000817648.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować listownie kierując korespondencję na adres: Fundacja „FIDUCIA”, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, bądź na adres e-mail: iod@cavatinahall.pl.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach naszych relacji biznesowych z kontrahentami, możemy przetwarzać dane osobowe osób wskazanych powyżej w następujących celach oraz w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są lub będą Państwo stroną zawartej
  z nami umowy lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy takich jak: negocjacje, wymiana dokumentów itp. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wywiązania się z obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. wynikających z przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;
 3. realizacji uzasadnionych interesów – naszych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Takimi uzasadnionymi interesami są:

Przetwarzamy wyłącznie takie kategorie danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji ww. celów, tj. dane identyfikacyjne (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu itp.) osób wskazanych w pkt 1 powyżej, jak również wszelkie dane związane z realizacją umowy. 

 1. Udostępnianie danych osobowych 

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe do realizacji celów wymienionych poniżej następującym kategoriom odbiorców: 

 1. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zasadniczo przechowujemy dane osobowe przez okres: 

 1. realizacji zawartych umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia,
 2. realizacji prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (wskazanych np. przez przepisy podatkowe i rachunkowe), 
 3. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartych umów oraz niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, 
 4. niezbędny do udokumentowania przed organami nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas, 
 5. do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
 6. do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i/lub komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon) i automatycznych systemów wywołujących.
 1. Przekazywanie danych poza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przekazywanie danych osobowych następuje wówczas w oparciu o wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 1. Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

 1. Źródło pochodzenia danych i wymóg podania danych

W przypadku kontaktowania się z nami w imieniu kontrahenta, Państwa dane mogły nam zostać udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas relacji biznesowej. Kiedy kontakt jest inicjowany przez nas to Państwa dane w wybranych przypadkach mogą pochodzić również
z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych. 

W sytuacji gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, bądź też może być Państwa obowiązkiem służbowym. Podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie stosownych przepisów prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane w celach wyżej wymienionych nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.