Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów, sprzedaży internetowej biletów, organizacji widowni oraz uczestnictwa publiczności w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Fiducia w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Bilet/Bilety – potwierdzenie w formie dokumentowej uprawniające do wstępu na wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Fiducia lub wydarzenie organizowane przez zewnętrznych organizatorów;
 2. Kasa biletowa – rozumie się przez to kasę biletową znajdującą się w budynku Cavatina Hall w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała,
 3. Klient – osoba rezerwująca i dokonująca zakupu biletów,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów, sprzedaży internetowej biletów, organizacji widowni oraz uczestnictwa publiczności w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Fiducia w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku Białej,
 5. Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu
 6. Wydarzenie – rozumie się przez to koncerty oraz inne formy wydarzeń organizowane przez Fundację Fiducia, w których uczestniczy publiczność́;
 7. Wydarzenie zewnętrzne organizatora – należy przez to rozumieć wydarzenia odbywające się̨ w Cavatina Hall, których organizatorem jest podmiot trzeci;

§2

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów, w tym sprzedaży internetowej biletów, organizacji widowni oraz uczestnictwa publiczności w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Fiducia w sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.

Dane kontaktowe: Fundacja Fiducia, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 2. KRS 0000817648,

NIP 6793193289, Regon 385030729.

§3

Rezerwacja biletów

 1. W celu dokonania rezerwacji biletów zbiorowych (powyżej 10 miejsc) należy skontaktować się z pracownikiem Kasy biletowej osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej www.cavatinahall.pl, w godzinach pracy kas/punktu informacji. Nie przyjmujemy rezerwacji biletów indywidualnych.
 1. Dla rezerwacji i zakupu Biletów konieczne jest udzielenie następujących informacji: liczba biletów; nazwisko i imię; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego, przy czym odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji. Klient odpowiada za poprawność przekazanych danych.
 1. Rezerwacje należy opłacać nie później niż przed upływem terminu wskazanego na potwierdzeniu rezerwacji. Odbiór Biletów możliwy jest w Kasie biletowej najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 1. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.
 1. Rezerwacji można dokonać nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed zaplanowanym Wydarzeniem.

§4

Sprzedaż Biletów

 1. Sprzedaż Biletów na Wydarzenia odbywające się̨ w Cavatina Hall prowadzona jest w Kasie biletowej w godzinach jej otwarcia oraz za pośrednictwem systemu sprzedaży online, poprzez stronę internetową https://bilety.cavatinahall.pl
 1. Ceny Biletów są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.
 1. Płatności za Bilety można dokonać w Kasie biletowej gotówką lub kartą płatniczą.
 1. Fundacja Fiducia zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży Biletów lub zmiany ich cen.
 1. Klient zobowiązany jest skontrolować Bilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie m.in.: zgodności daty, godziny, ilości, ceny, miejsc.
 1. Kasa biletowa wydaje dowód zakupu Biletów oraz faktury.
 1. Chęć otrzymania faktury VAT Klient zgłasza w momencie zakupu Biletów. W takim przypadku koniecznym jest podanie następujących danych: dane osobowe/nazwa firmy lub organizacji, na którą faktura ma być wystawiona; adres; NIP (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
 1. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych Biletów na jedno Wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów należy skontaktować się z Kasą biletową. Płatności online obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Fundacja Fiducia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
 1. Umowa sprzedaży Biletów online pomiędzy Klientem, a Fundacją Fiducia zostaje zawarta w przypadku spełnienia następujących warunków zakupu Biletów na stronie https://bilety.cavatinahall.pl: złożenia przez Klienta zamówienia on-line; wypełnienia formularza „Twoje dane”; dokonania przez Klienta płatności; otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 1. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia na stronie https://bilety.cavatinahall.pl dokonać należy w przeciągu 60 minut od jego utworzenia, ze strony banku, do której następuje automatyczne przekierowanie lub z wykorzystaniem linku do płatności otrzymanego na skrzynkę mailową. W przypadku braku dokonania opłaty w określonym czasie Zamówienie zostanie anulowane.
 1. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania Biletów online należy zaznaczyć opcję – Faktura VAT – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 1. Bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać bileterowi przy wejściu na Wydarzenie. Bilety można również okazać bileterowi na urządzeniu mobilnym, w odpowiedniej rozdzielczości.
 1. Kasa biletowa nie drukuje biletów zakupionych online.
 1. Zasady zwrotu płatności za pośrednictwem serwisu PayU zostały określone w regulaminie serwisu PayU. (https://poland.payu.com/pomoc/)

§5

Bilety

 1. Do uczestnictwa w Wydarzeniu upoważnione są̨ osoby posiadające ważny Bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do wejścia na dane Wydarzenie. Bilet upoważnia Uczestnika do jednorazowego wejścia na konkretne Wydarzenie.
 1. Brak wydrukowanego Biletu, Bilet, który uniemożliwia weryfikację z urządzenia mobilnego, Bilet niezawierający niezbędnych danych do weryfikacji, w tym kodu kreskowego, uprawnia Fundację Fiducia do odmowy wstępu Klientowi na dane Wydarzenie.
 1. Bilet nie może być́ używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez zgody Fundacji Fiducia.

§6

Zwrot biletów oraz reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia Fundacji Fiducia, w ciągu 7 dni roboczych od dnia uzasadniającego złożenie reklamacji, na wskazany adres mailowy: kasy@cavatinahall.pl.
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
 1. Zwrotu można dokonać najpóźniej do 7 dni roboczych przed wydarzeniem. W tym celu należy zgłosić się do Kasy biletowej bezpośrednio, telefonicznie +48 790 551 588 lub mailowo: kasy@cavatinahall.pl.
 1. Jeżeli Klient zdecyduje się na zwrot biletu z własnej inicjatywy, w takim przypadku zwrot zostanie dokonany w wybranej przez Klienta formie finansowej ( gotówka lub przelew na wskazany nr konta bankowego ) niezależnie od tego, na jaką formę Klient zdecydował się kupując bilet.
 1. Jeżeli Klient zdecyduje się na zwrot biletu, z przyczyn niezależnych od niego np. poprzez odwołanie wydarzenia przez Organizatora, w takim wypadku zwrot środków odbędzie się w tej samej formie finansowej, jaką wykorzystano podczas zakupu.
 1. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

§7

Zasady organizacji widowni

 1. Zabronione jest rejestrowanie Wydarzeń́ (fotografowanie, filmowanie, nagrywanie) przez Uczestników Wydarzenia. Rejestrowanie Wydarzeń́ wymaga uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Fundacji Fiducia. Dodatkowo może być́ wymagana zgoda innych Uczestników Wydarzenia.
 1. Podczas Wydarzeń́ obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i nakaz ich wyłączenia, jak również̇ wyłączenia sygnałów dźwiękowych w innych urządzeniach elektronicznych.
 1. Przyprowadzanie zwierząt oraz wnoszenie broni, wskaźników laserowych, środków odurzających oraz alkoholu, a także napojów lub posiłków na teren Wydarzenia jest zabronione.
 1. W budynku Cavatina Hall obowiązuje całkowity zakaz palenia. Zabrania się̨ również̇ używania tzw. e-papierosów.
 1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Fundacja Fiducia zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Uczestnikowi lub zażądania, aby Uczestnik opuścił teren Cavatina Hall. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik jest pod wpływem używek (alkohol, narkotyki), zakłóca porządek, zachowuje się̨ agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem. W tym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata za Bilet.
 1. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie, Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia Wydarzenia, co oznacza, że spóźniona osoba zgodnie z przyjętymi zasadami Fundacji Fiducia będzie mogła wejść na salę dopiero po przerwie, jeśli wydarzenie takową przewiduje. W przypadku braku przerwy Klient nie będzie mógł wejść na salę oraz domagać się zwrotu należności za Bilet.
 1. W przypadku nieuzasadnionego opuszczenia sali przez Uczestnika w trakcie trwania wydarzenia pracownik obsługi widowni może odmówić́ ponownego wejścia Uczestnika na salę, jeżeli nie pozwala na to charakter Wydarzenia. W tym przypadku Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata za Bilet.
 1. Uczestnicy podczas Wydarzenia mogą̨ być́ narażeni na przebywanie w strefie natężenia dźwięków oraz świateł stroboskopowych, co może spowodować́ w skrajnych przypadkach uszkodzenie słuchu oraz atak epilepsji, za co Fundacja Fiducia nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do zajęcia miejsca wyznaczonego na Bilecie wstępu.
 1. W przypadku konieczności podjęcia dodatkowych działań́ profilaktycznych związanych z wystąpieniem zagrożenia SARS-CoV-2, Fundacja Fiducia dostosuje zasady organizacji widowni do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub innego uprawnionego podmiotu. Obowiązujące zasady i wytyczne dla publiczności będą̨ opublikowane na stronie cavatinahall.pl oraz dostępne w kasie biletowej.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się̨ do wytycznych sanitarno-epidemiologicznych określonych w odpowiednich regulacjach dotyczących zasad bezpiecznego funkcjonowania Cavatina Hall w trakcie epidemii COVID-19 dostępnych pod adresem cavatinahall.pl

§8

Wizerunek

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Wydarzenia artystyczne mogą̨ być́ utrwalane przez osoby wyznaczone przez Cavatina Hall za pomocą̨ sprzętu wideo, audio, audio wideo, w tym formie cyfrowej. Podczas utrwalania przebiegu wydarzenia artystycznego oraz wydarzeń́ mu towarzyszących wizerunek Uczestnika może zostać́ utrwalony.
 1. Utrwalone Wydarzenia artystyczne wraz z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika mogą̨ zostać́ rozpowszechnione i wykorzystane przez Fundację Fiducia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewnego, w tym do celów archiwalnych, statutowych, informacyjnych, promocyjnych Cavatina Hall czy też promocji danego wydarzenia artystycznego. Wizerunek może być́ również̇ publikowany na stronie internetowej Fundacji Fiducia, portalach społecznościowych administrowanych przez Fundację Fiducia.
 1. Wizerunek Uczestnika może podlegać́ opracowaniu i modyfikacjom z poszanowaniem dóbr osobistych.
 1. Poprzez zakup Biletu na Wydarzenie Uczestnik akceptuje warunki utrwalenia jego wizerunku oraz zasad jego wykorzystania opisanych w niniejszym paragrafie. W przypadku braku zgody na w/w Uczestnik/Klient powinien zrezygnować z zakupu Biletu.

§ 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Fiducia z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Dworkowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000817648, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów/Uczestników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności), dostępna jest pod adresem https://cavatinahall.pl/polityka-prywatnosci/.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.10.2021 roku (aktualizacja 13.04.2022 r.)
 1. Aktualna treść́ Regulaminu dostępna jest na stornie internetowej cavatinahall.pl w zakładce „Bilety”.
 1. Fundacja Fiducia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością̨ zmiany Regulaminu; zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Fundację Fiducia; istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Fundację Fiducia; poprawy przez Fundację Fiducia bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych; poprawy przez Fundację Fiducia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń́; rozszerzenia bądź́ ulepszenia funkcjonalności oferty Fundacji Fiducia lub rezygnacji z udostępniania niektórych ofert w ramach usług i produktów oferowanych niniejszym Regulaminem; zmian organizacyjnych lub technicznych mający wpływ na sposób rezerwacji i zakupu biletów.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują̨ od daty wskazanej przez Fundację Fiducia nie wcześniej niż̇ od dnia ich umieszczenia na stronie: cavatinahall.pl w zakładce „Bilety”, z wyjątkiem zmian wprowadzanych na korzyść́ klientów oraz rozszerzenia oferty programowej Fundacji Fiducia, które obowiązują̨ od dnia wskazanego przez Fundację Fiducia.
 1. Oświadczenie o braku akceptacji zmian w Regulaminie należy złożyć do Fundacji Fiducia pod adresem: kontakt@cavatinahall.pl
 1. Fundacja Fiducia nie ponosi odpowiedzialności za organizację wydarzeń artystycznych odbywających się̨ w jej siedzibie przez Zewnętrznych Organizatorów, nawet jeżeli sprzedaż Biletów na te Wydarzenia prowadzona jest przez kasy biletowe Cavatina Hall lub system sprzedaży internetowej, o którym mowa w § 4 Regulaminu. W takim przypadku w pierwszej kolejności obowiązuje regulamin Zewnętrznego Organizatora dot. Sprzedaży i zwrotów biletów, organizacji widowni i przestrzegania obostrzeń, związanych z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Wszystkie odnośniki do stron internetowych Organizatorów Zewnętrznych, znajdują się na stronie: www.cavatinahall.pl.
 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
 3. Konsument może wykorzystać platformę ODR (platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami w ramach Unii Europejskiej, odnośnik do której podany jest poniżej) w celu rozstrzygnięcia sporów w związku z zawartą internetowo/elektronicznie Umową. Platforma ODR umożliwia przekazywanie przez konsumenta skargi uprawnionemu podmiotowi (podmiotowi zajmującemu się pozasądowym rozwiązywaniem sporów).
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/odr/