Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach w czasie pandemii COVID-19

REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH W CAVATINA HALL W BIELSKU-BIAŁEJ, związanych z przeciwdziałaniem SARS-CoV-2

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych tj. koncertach, (zwanych dalej „Wydarzeniami”), odbywających się w Cavatina Hall w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 2.
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia zasad związanych z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, dostępnych na stronach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (gov.pl).

§2 Warunki uczestnictwa w wydarzeniach

 1. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wytycznych, o których mowa w § 1.
 2. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu i wytycznych, personel Cavatina Hall jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu, a w takim przypadku należność za bilet nie podlega zwrotowi.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu niezależnie od tego, czy dokonały zakupu Biletu osobiście, czy też otrzymały go od osób trzecich.
 4. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 5. Regulamin jest udostępniany na stronie www.cavatinahall.pl oraz w kasach Cavatina Hall.
 6. Cavatina Hall zastrzega sobie prawo do oferowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Inspektora Sanitarnego lub innego uprawnionego podmiotu, puli biletów dla osób niezaszczepionych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Ilość biletów dla osób niezaszczepionych będzie zgodna z maksymalną ilością dopuszczoną przez przepisy prawne obowiązujące w dniu Wydarzenia.
 7. Pozostałe miejsca mogą zostać zajęte wyłącznie przez osoby, które okażą Certyfikat zaszczepienia czyli takie, które otrzymały pełny cykl szczepień ( dwoma dawkami lub kolejnymi dawkami przypominającymi ) szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.
 8. Okazanie przez Uczestnika Certyfikatu jest dobrowolne, przy czym osoby, które nie zechcą okazać Certyfikatu zaszczepienia, będą traktowane jak osoby niezaszczepione i zostaną objęte wszystkimi obowiązującymi limitami.
 9. Ilość Uczestników bez Certyfikatu będzie skrupulatnie zliczana przez pracowników obsługi widowni, którzy uniemożliwią wstęp na Salę Główną lub Salę Kameralną po przekroczeniu wyż. wym. limitów.
 10. Osoby bez Certyfikatu, które zakupiły bilet stacjonarnie, a nie zostały wpuszczone na Salę  Główną lub Kameralną z powodu przekroczenia limitu osób niezaszczepionych, powinny udać się do kas w celu otrzymania zwrotu pieniędzy za bilet.
 11. Osoby bez Certyfikatu, które zakupiły bilet on-line na stronie: bilety.cavatinahall.pl, a nie zostały wpuszczone na Salę Główną lub Kameralną, z powodu przekroczenia limitu osób niezaszczepionych, powinny udać się do kas osobiście lub zgłosić się telefonicznie bądź mailowo ( kasy@cavatinahall.pl ), w celu otrzymania zwrotu środków na konto. Zwrot powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia tego faktu w kasach.
 12. Podczas zakupu biletu on-line na stronie www.bilety.cavatinahall.pl, Uczestnik Wydarzenia zostanie poproszony o zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaznaczenie tego faktu w kwadratowym polu. Brak zaznaczenia pola uniemożliwi tym samym zakup biletu.
 13. Przed wejściem do Cavatina Hall uczestnik Wydarzenia, który nie okaże Certyfikatu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Oświadczeniem”), z którego wynika, że według jego najlepszej wiedzy, nie podlega kwarantannie lub izolacji.
 14. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia złożenia Oświadczenia, nie zostanie ona dopuszczona do udziału w Wydarzeniu. W takim przypadku należność za Bilet nie podlega zwrotowi
 15. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dane zawarte w Oświadczeniu służą uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która uczestniczyła w Wydarzeniu i podała swoje dane. Dane przekazywane są także przez osoby zarządzające Cavatina Hall właściwym służbom sanitarnym.
 16. Formularz Oświadczenia będzie przechowywany przez Cavatina Hall przez okres 2 tygodni licząc od dnia Wydarzenia.
 17. Procedura wpuszczania uczestników na Wydarzenie rozpoczyna się na godzinę przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia, odbywającym się w Sali Głównej i w Sali Kameralnej i kończy się w momencie rozpoczęcia Wydarzenia.
 18. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na Wydarzenie, a należność za Bilet nie podlega zwrotowi.
 19. Cavatina Hall udostępnia Uczestnikom ograniczoną liczbę miejsc dostosowując ich liczbę do obowiązujących przepisów (w tym wytycznych) organów władzy państwowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami rozrywki.

§3 Zasady przestrzegania przepisów sanitarnych

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Cavatina Hall zasad porządkowych związanych w szczególności z przemieszczaniem się i dystansem społecznym oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia stosując się do wytycznych personelu Cavatiny Hall.
 2. Na Sali Głównej i Sali Kameralnej obowiązuje nakaz całkowitego zakrywania ust i nosa. W przypadku nie wyposażenia się samodzielnie, będzie możliwość zakupu maseczki na miejscu w cenie 5 zł za sztukę. Nie dostosowanie się do tego przepisu, poskutkuje wyproszeniem z Sali oraz brakiem możliwości otrzymania zwrotu pieniędzy za bilet.
 3. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Na terenie sali koncertowej Cavatina Hall, w tym także podczas wchodzenia na teren obiektu, na widownię, podczas zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z obiektu należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu, w tym komunikatów; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5m, w tym przy korzystaniu z szatni i bufetów, a w przypadku korzystania z windy mogą w niej przebywać jednorazowo maksymalnie dwie osoby.
 5. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Cavatina Hall, udostępnionego w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren obiektu lub widowni, albo opuszczania tych miejsc.

 §4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji Wydarzenia, w tym zasad organizacji widowni ustalonych przez Cavatina Hall.
 2. W przypadku Wydarzeń organizowanych przez Organizatorów Zewnętrznych, w pierwszej kolejności obowiązywał będzie regulamin tegoż Organizatora. Informacje na temat Wydarzenia oraz odnośniki do stron internetowych Organizatorów Zewnętrznych, znaleźć można na stronie: www.cavatinahall.pl.
 3. Uczestnik Wydarzenia zajmuje miejsce wskazane na zakupionym bilecie lub wskazane przez personel Cavatina Hall. Zakazuje się samowolnej zmiany miejsca.
 4. W Cavatina Hall preferuje się okazywanie podczas kontroli biletów elektronicznych.
 5. W Cavatina Hall preferuje się dokonywanie wszelkich płatności bezgotówkowo.
 6. Dostępność wydawnictw oraz innych towarów lub usług ogranicza się do sprzedaży online za pośrednictwem strony bilety.cavatinahall.pl
 7. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie obiektu mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 8. Regulamin obowiązuje od 12 listopada 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
 9. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek zapoznania się z aktualnymi w dniu danego Wydarzenia wytycznymi GIS dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 10. Dane kontaktowe: kontakt@cavatinahall.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1pobierz oświadczenie (pdf)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI WYNIKAJĄCYMI Z ZAGROŻENIEM SARS- COV- 2, NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE, WYDANYCH PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, MINISTERSTWO ROZWOJU ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

 Ja, niżej podpisana/y _______________________________________________________________________
Nr telefonu: ______________________________________________________________________________
 1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
1)    nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2)    nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
 2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w Cavatina Hall wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Cavatina Hall na adres mailowy: kasy@cavatinahall.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpiecznego funkcjonowania Sali koncertowej Cavatina Hall w trackie epidemii COVID-19.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Cavatiny Hall – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV 2 (COVID-19).
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1)    Administratorem danych osobowych w Cavatina Hall jest Fundacja Fiducia z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Dworkowa 2.

2)    Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
 a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
 b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
3)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: iod@cavatinahall.pl,
4)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
5)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
6)    Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w regulaminie polityki prywatności na stronie : www.cavatinahall.pl.
              
………………………………………………………………
                                                                                                                data, czytelny podpis