Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://cavatinahall.pl/

Cavatina Hall zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Cavatina Hall.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-09.
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-09.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Można użyć klawisza [TAB] oraz [Shift] + [TAB] oraz [ENTER] na klawiaturze, aby nawigować na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kępińska, marta.kepinska@cavatinahall.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 574 962 607 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Cavatina Hall
ul. Dworkowa 2
43-300 Bielsko-Biała

Parking
Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący
Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku
Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

Ciągi pionowe
Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
Możesz skorzystać z windy.

Winda
Drzwi windy otwierają się automatycznie
Winda znajduje się w budynku
W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia
Około 95% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach (oprócz Patio na dachu V piętra, jednak w planach jest powstanie platformy dla osób z niepełnosprawnościami).

Łazienka
W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
parter przy kasie (dostępna codziennie) oraz na każdym piętrze budynku (dostępne w dniu koncertu lub innego wydarzenia)

Aplikacje mobilne

brak